ข้อสอบแบบจัดชุด (สุ่มโดยระบบ)

ตอบคำถามโจทย์ปัญหาต่อไปนี้ โดยการคลิกตัวเลือก และ/หรือ พิมพ์คำตอบลงในกรอบข้อความ

- ระบบจะทําการสุ่มชุดข้อสอบที่ประกอบด้วยข้อสอบคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ รวมจํานวน 4 เรื่อง
- ระบบจะสรุปผลคะแนนหลังจากทําข้อสอบครบทั้ง 4 เรื่องแล้ว